Adatvédelmi szabályzat

AM Kiadó Kft.

Általános Szerződési Feltételek

www.automagazinonline.hu

1. Általánosrendelkezések

1.1. Tájékoztatjuk, hogy Ön, mint vásárló a www.automagazinonline.hu címen elérhető honlap használatával kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket. (a továbbiakban: ÁSZF). Kérjük, amennyiben vásárlója kíván lenni a Webáruházunk által kínált szolgáltatásoknak, figyelmesen szíveskedjen elolvasni az alábbi Általános Szerződési Feltételeket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontját kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

1.2. A fenti internetcímen elérhető webhelyet üzemeltető Szolgáltató Magyarországról nyújtja szolgáltatását, a szolgáltatás Magyarországra irányul. A szolgáltatásra, a Szolgáltatóra, valamint a felhasználókra ezen szerződés keretein belül a magyar jog irányadó. Jelen dokumentum, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Az alábbi feltételekkel szabályozott szerződés a Ptk. szerint távollevők között létrejött szerződésnek minősül.

1.3. Irányadó jogszabályok:

 • Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban:Ptk.),
 • a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV.törvény,
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV.törvényre,
 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm.rendelet
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.törvény,
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
 • a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet
 • az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXX. törvény

1.4. A szerződés és a szerződéskötés –így a megrendelés és a visszaigazolás, valamint a megrendelés elfogadásának –nyelve magyar.

1.5. A webáruházban történő online megrendeléssel és annak Szolgáltató általi elfogadásával létrejövő szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt Szolgáltató nem iktatja és a későbbiekben nem lesz írásban hozzáférhető.

2. Általános szerződési feltételek hatálya

2.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek a webáruház szolgáltatásaira, a webáruházban megrendelhető termékek adásvételére vonatkoznak. Az ÁSZF elfogadásával létrejövő szerződés egyrészről a Szolgáltató, másrészről minden jogképes természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet között jön létre, amennyiben az itt megfogalmazott szerződési feltételeket elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A jelen szerződési feltételek keretében kötendő szerződést cselekvőképtelen személy, vagy korlátozottan cselekvőképes személy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szabályai szerint kötheti meg.

2.2. A szerződési feltételek a Szolgáltató által jelen szerződési feltételek szerint üzemeltetett webhelyen történő elhelyezéstől hatályos, és határozatlan időre szól. A szerződési feltételek részét képezi a webhelyen elérhető Adatkezelési tájékoztató, valamint a Tájékoztató “sütik” alkalmazásáról.

2.3. Szolgáltató: AM Kiadó Kft.

E-mail: info@automagazinonline.hu

Telefon: +3670785-4251

Székhely: 2038 Sóskút, Ipari park hrsz 3508/23.

Cégjegyzékszám: 1309210922

Adószám: 29137309-2-13

Szerződés nyelve: magyar

Nyilvántartásba vevő hatóság: Fővárosi Törvényszék 

Pénzforgalmi számla (bankszámla) adatai:

Számlavezető pénzintézet: ERSTE Bank Nyrt. 

Pénzforgalmi jelzőszám: 11600006-0000000-94857779

Üzenet: a webhely „Kapcsolat” menüpontja alatt elérhető üzenetküldési lehetőség. Az ilyen úton érkező e-mail-ekre, üzenetekre Szolgáltató az érkezéstől számított 3 munkanapon belül válaszol.

2.5. Felhasználó a webáruház regisztrációs oldalán adatait megadó és az ott megjelölt általános szerződési feltételeket és a szintén ott megjelölt tájékoztatók tartalmát elfogadó, a 2.1. pontban a Felhasználóra vonatkozóan írt feltételeknek megfelelő személy, aki ezzel internetes regisztrációt hajt végre azzal a szándékkal, hogy igénybe vegye a webáruház szolgáltatásait, valamint a webáruház tekintetében megrendelőként az onnan megrendelhető termékek megvásárlására vonatkozó szerződést kössön.

2.6. Szintén szerződés szerinti Felhasználó az a személy, aki regisztráció nélkül böngész a webáruházban, illetve aki e szerződési és felhasználói feltételek valamint az adatkezelési tájékoztatóban írtak szerint adatai megadásával kommunikációt kezdeményez a Szolgáltató ügyfélszolgálatával.

3. Értelmező rendelkezések

 • Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy
 • Vállalkozás: a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet –ide értve a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepét is -, aki, illetve amely önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében jár el;
 • Előfizető: az a természetes személy vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely előfizet valamely, a Kiadó gondozásában megjelenő kiadványra.
 • Szolgáltató/Kiadó: A Kiadó nyomtatott és elektronikus sajtótermékek kiadásával foglalkozó Társaság. Szolgáltató/Kiadó online felületén a www.automagazin.hu oldalon a Kiadó nyomtatott és elektronikus sajtótermékeinek megvásárlására, valamint ezen sajtótermékek előfizetésére nyílik lehetőség.

Szolgáltató/Kiadó elérhetőségei: AM Kiadó Kft.

E-mail: info@automagazinonline.hu

Telefon: +3670785-4251

Székhely: 2038 Sóskút, Ipari park hrsz 3508/23.

Cégjegyzékszám: 1309210922

Adószám: 29137309-2-13

 • Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, amely a szerződés tárgyát képezi.
 • Elektronikus kereskedelmi szolgáltatás: olyan információs társadalommal összefüggő szolgáltatás, amelynek célja valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog –ide értve a pénzt és az értékpapírt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket -, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban együtt: áru) üzletszerű értékesítése, beszerzése, cseréje vagy más módon történő igénybevétele;
 • Terjesztő: az a személy, aki a Kiadóval megkötött szerződés alapján ellátja az előfizetett kiadványok lappéldányainak terjesztését az Előfizető által meghatározott helyre, valamint – amennyiben az előfizetések kezelését szintén a Terjesztő végzi – a megrendelések elfogadását és visszaigazolását, az előfizetési díjak beszedését, fizetési felszólítások előfizetési igazolások, számlák és bizonylatok kiállítását, reklamációs ügyintézést, az előfizetések módosítását, megszüntetését A Terjesztő személyét a Kiadó honlapján teszi közzé. A Terjesztővel egy tekintet alá esik az alvállalkozója, megbízottja és teljesítési segédje is, akiket a Terjesztő a terjesztési feladatai ellátásához igénybe vesz.
 • Előfizetés: az Előfizető részéről a Kiadó által kiadott egy vagy több kiadványnak az Előfizető által meghatározott időszakra vonatkozó megrendelése, valamint az előfizetési díjmegfizetése.
 • Címzett: az a kedvezményezett természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiség nélküli egyéb szervezet, akinek/amelynek a részére a kiadványt kézbesíteni kell, amennyiben az nem azonos az Előfizető személyével. A szolgáltató a jelen általános szerződési feltételekben a továbbiakban: üzemeltető, Kiadó vagy szolgáltató.

4. Megvásárolható termékek köre

4.1. Kiadó nyomtatott és elektronikus sajtótermékei

Figyelmeztetés: A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben csak illusztrációként szerepelnek.

5. Rendelési információk

5.1.A megjelenített termékek a webáruházon keresztül, online rendelhetőek meg.

5.2. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák a törvényben előírt 5%-os áfa-t, valamint előfizetés esetén tartalmazzák a házhoz szállítás díját. 

5.3. Amennyiben az üzemeltető hibás árat tüntet fel a termék mellett, a tőle elvárható gondosság ellenére, és a termék ára annak általánosan elfogadott árától eltér, úgy az üzemeltető nem köteles a terméket a hibás áron szolgáltatni, de köteles a megrendelés visszaigazolásában felajánlani a vásárló részére a valós áron történő vásárlás lehetőségét. Amennyiben a vásárló ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, úgy megilleti a szerződéstől való egyoldalú elállás joga. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

5.4. Az adatbeviteli hibák javítása A megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt a Felhasználónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatók a bevitt adatok, ha már a következő oldalra lépett). Felhívjuk a figyelmét, hogy a Felhasználók felelőssége, hogy a megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen a megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék.

5.5. A Felhasználó megrendelésével tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult a hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét a Felhasználóra hárítani. A Szolgáltató a Felhasználó téves, hiányos, pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. A hibásan megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

6. A rendelés menete

6.1. A kosár jelre kattintva a terméket a Kosárba helyezheti. A termékeket a Kosárba helyezheti bejelentkezés nélkül is azonban megrendelés előtt Önnek be kell lépnie a rendszerbe, ezt csak akkor tudja megtenni, ha regisztrálja magát. Ha Ön regisztrált vásárló, de elfelejtette jelszavát, használja a jelszó emlékeztetőt, ha itt megadja a regisztrált e-mail címét, akkor a jelszavát e-mailben elküldjük Önnek. Belépést a Belépés menüpont segítségével végezheti el, itt adja meg regisztrált e-mail címét és jelszavát, majd nyomja meg a belépés gombot. Ha sikeres a belépés, akkor ebben az ablakban megjelenik az Ön Neve és a kilépés gomb, amely segítségével elhagyhatja az áruházat.

6.2. A kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti, szerkesztheti. Lehetőség van arra, hogy megtekintse és módosítsa, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, valamint ki tudja választani az Önnek legmegfelelőbb fizetési és szállítási módot, illetve törölheti az adott tételt. Lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. Amennyiben szeretne további terméket kosárba helyezni, válassza a „vásárlás folytatása” gombot Ha minden rendben van és a megrendelés mellett döntött akkor a Tovább a pénztár gombra kattintással véglegesítheti a megrendelését. Miután véglegesítette rendelését a megadott e-mail címére küldünk Önnek egy automatikus visszaigazolást, amely tartalmazza megrendelése adatait. Amennyiben nem kap ilyen levelet a rendszer nem fogadta el megrendelését. Ilyen esetben kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, a már jelzett módon, az üzemeltetői adatok segítségével.

6.3. Miután elvégeztük megrendelésének feldolgozását, a megadott e-mail címére küldünk Önnek egy Megrendelés lezárva visszaigazolást.

6.4.Nyomatott előfizetések a következő hónap elsejétől válnak aktívvá, abban az esetben, amennyiben Ön az előfizetést a folyó hó 24.-ig befizette és az megérkezett a Kiadóhoz.

6.5. Digitális előfizetések a következő hónap elsejétől válnak aktívvá, abban az esetben, amennyiben Ön az előfizetést a folyó hó 24.-ig befizette és az megérkezett a Kiadóhoz. A termék kiszállítására csak a fenti feltételek teljesítését követően kerül sor.

6.6. A megrendelésének folyamatát a megrendelés lezárásáig figyelemmel kísérheti a Korábbi rendelései menüpont segítségével, valamint a visszaigazoló e-mail is tartalmaz egy linket, amely segítségével megrendelése állapotát figyelemmel kísérheti. Itt megtalálhatja az összes eddigi megrendelését is, amit Webáruházunkba küldött. Minden megrendelés egy egyedi megrendelés számmal azonosítható.

7. Regisztráció

7.1 Amennyiben vásárolni szeretne, úgy az első vásárlás alkalmával meg kell adnia a vásárláshoz szükséges adatokat is, így a nevét, számlázási és szállítási adatait, e-mail címét, valamint a későbbi belépéshez szükséges jelszavát. A regisztráció véglegesítése előtt szükséges a regisztrációs feltételek elfogadása is. A regisztrációt e-mailben visszaigazolja a rendszer. A vevő köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a vevő egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a vevő adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért az Adatkezelő felelősséget nem vállal. A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy az üzemeltető/ szolgáltató technikai jellegű üzenetet küldjön számukra. A regisztrált adatokat az üzemeltető kérelemre törli a rendszerből. A törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a felhasználó e-mailben megerősíti, így elkerülhető, hogy valaki szándékosan vagy tévedésből mást töröljön a regisztrációs adatbázisból. A regisztrációt az e-mail cím azonosítja, tehát egy e-mail címet csak egyszer lehet regisztrálni.

7.2 A regisztráció ingyenes és kötelezettségekkel nem jár.

8. A megrendelések feldolgozása

8.1. A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 9-17 óráig. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelésre, de ha az a munkaidő lejárta után történik, csak az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra a megrendelés. Nyomtatott előfizetések aktívvá válása: Nyomatott előfizetések a következő hónap elsejétől válnak aktívvá, abban az esetben, amennyiben Ön az előfizetést a folyó hó 24.-ig befizette és az megérkezett a Kiadóhoz. 

Digitális előfizetések aktívvá válása: Digitális előfizetések aktívvá válását követően e-mailben kap egy linket, ahol eléri az újságot lapozható pdf formátumban. A linken egyedi felhasználónévvel és jelszóval tud belépni, melyet szintén az e-mailben talál.

9. A megrendelt termék ellenértékének és a házhoz szállítás díjának fizetésének módja. A megrendelt termék fizetésének módja

 • Bankkártyával történő online fizetés: igénybevételének további feltételeiről a megrendelés folyamatában kiválasztható szolgáltatás szolgáltatóinak szerződési feltételei rendelkeznek, melyeket Felhasználó elérhet a szolgáltatás kiválasztásakor, még a fizetés teljesítése előtt. A bankkártyás fizetés az egyik legbiztonságosabb módja a fizetésnek. A bankkártyás fizetéskor Ön a bank biztonságos oldalán adja meg az adatokat. Ezt senki nem láthatja, egyből a banki rendszerbe fut be. A biztonsági szintje ugyanakkora, mint amikor bankkártyával fizet bárhol vagy utal a bankjából. A kívánt mód az azokat leíró szöveg szerinti megfelelő választógomb bejelölésével választható ki. A webáruházban a megrendelés folyamatában választhatóvá tett átvételi illetve szállítási, valamint fizetési módok közül a Felhasználó által a konkrét megrendelés végrehajtása során választott és a megrendelőlapon részleteiben ismertetett átvételi illetve szállítási, valamint fizetési módokkal jön létre a szerződés. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát a csomag tartalmazza.

10. Szállítási határidő

10.1. Laprendelés esetén:

Az előfizetett időszaki kiadványok kézbesítése Laprendelés esetén az előfizetett kiadványok kézbesítése az előfizetés létrejöttét követő hónap első megjelenése amennyiben az előrefizetés az adott hónap 24. napjáig létrejön (ha ez vasárnap, vagy munkaszüneti nap, akkor az ezt megelőző munkanapig. Az előfizetési díj beérkezése a Kiadóhoz általában 2 munkanap). Az előfizetési díj későbbi megfizetése esetén a megrendelt lapok kézbesítésének megkezdése egy hónappal, illetve egy megjelenési időszakkal későbbre tolódik. A Kiadó megbízásából eljáró Terjesztő ez előfizetett időszaki kiadványokat a levélszekrénybe kézbesíti. A magazinok csomagolás és címzés nélkül juttatja el az Előfizetőhöz. A kézbesítéshez szükséges feltételeket az Előfizető az alábbiak szerint köteles biztosítani, és a zárható levélszekrényt köteles

 a) kertes ház esetén a telek –cím szerinti –bejáratánál;

 b) többlakásos épület, továbbá irodaház, üzletház és egyéb hasonló jellegű intézmény esetén az épület bejárata közelében, egy csoportban, de kézbesítési címenként külön-külön (továbbiakban: csoportos levélszekrény);

c) lakópark, ipari-park, gyártelep esetén a telek bejáratánál, vagy a portaszolgálatnál elhelyezni;

d) egyéb esetben az Előfizető kézbesítési címén lévő bejárati ajtaján kell felszerelni úgy, hogy a Kézbesítő ahhoz biztonságosan hozzáférhessen. Zárt lépcsőház esetén a levélszekrényhez történő hozzáférést az Előfizető a kulcs átadásával, kapukód közlésével biztosítja. Amennyiben ez nem történik meg, a Kiadó nem vállal felelősséget a lap kézbesítéséért. A b)-d) pontjaiban meghatározott levélszekrényeket el kell látni az Előfizető vagy –amennyiben a címzett az Előfizetőtől eltér úgy a Címzett – nevével, emelet-, ajtószám, illetve lakásszám megjelöléssel. A levélszekrénynek a rendeltetésszerű használatra alkalmasnak elhelyezésűnek, méretűnek és biztonságúnak kell lennie, amely megfelelően hozzáférhető a Kiadó megbízásából eljáró Terjesztő részére, és amely biztosítja az időszaki kiadvány megfelelő, biztonságos elhelyezését. A fent meghatározottaknak megfelelő levélszekrény hiánya nem mentesíti a Kiadó megbízásából eljáró Terjesztőt az alól, hogy a kézbesítést megkísérelje, azonban az időszaki kiadvány levélszekrény hibájából vagy hiányából adódó eltűnéséért, sérüléséért a Kiadó felelősséget nem vállal. Kézbesítési határidők időszaki kiadvány esetén az adott időszaki kiadvány számán a megjelenés napjaként feltüntetett nap;

10.2. Áruházunk működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő esetleges további kérdések esetén a Szolgáltató adatai között megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

11.Elállás joga

11.1. A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. Kormányrendelet szabályozása értelmében a jelen pont rendelkezései kizárólag a fogyasztónak minősülő vásárló esetében alkalmazhatóak. A fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt, bontatlan csomagolású terméket. Amennyiben a fogyasztó él elállási jogával, úgy ezt az üzemeltetővel egyértelmű írásbeli nyilatkozatban köteles közölni (postán ajánlott tértivevényes küldeményben, vagy e-mailben). Az üzemeltető az elállási nyilatkozat kézhezvételét követően haladéktalanul köteles azt visszaigazolni a fogyasztó felé. A fogyasztó elállása esetén a megrendelt terméket köteles elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül az üzemeltetőnek visszaküldeni. A visszaküldés költsége a fogyasztót terheli.

11.2. Amennyiben a fogyasztó elállási jogát gyakorolja, úgy az erre vonatkozó nyilatkozat kézhezvételét követő 14 napon belül köteles az üzemeltető a fogyasztónak az általa teljesített fizetéseket visszatéríteni, beleértve a szállítás díját is. A szolgáltatónak a visszafizetési kötelezettségét mindaddig nem kell teljesítenie, amíg a szolgáltatott terméket vissza nem kapta, vagy amíg a fogyasztó hitelt érdemlő igazolását a termék visszaküldéséről nem kapta meg. A két időpont közötti eltérés esetén az üzemeltető a korábbi időpontot kell, hogy figyelembe vegye.

11.3. A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően, rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség.12.4. Az 5/2014 (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) bekezdésében foglaltak alapján nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog:

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző terméktekintetében;

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződésmegkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

h)olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;i)lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

12. Hibás teljesítés

12.1. Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás vagy a termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

12.2. Nem teljesít hibásan Szolgáltató, ha a Felhasználó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

12.3. Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy hat hónapon belül felismert hiba esetén a bizonyítás terhe a Szolgáltatót terheli.

13. Kellékszavatosság

13.1. Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

13.2. Felhasználó –választása szerint –az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy a szerződéstől is elállhat.

13.3. A Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

13.4. Fogyasztónak minősülő Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. (Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.) Szolgáltató felhívja Felhasználó figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.

13.5. Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén a teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

14. Termékszavatosság

14.1. Ingó dolog (termék) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Felhasználó –választása szerint –a fentebb írt kellékszavatossági jogát, vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

14.2. Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

14.3. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

14.4. Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

14.5. Felhasználó termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

14.6. A gyártó illetve a Szolgáltató kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak illetve a Szolgáltatónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

14.7. Felhasználó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

15. Panaszok intézése

15.1. A Felhasználó a Szolgáltató szolgáltatására, tagjának, alkalmazottjának vagy a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, az áru minőségére vonatkozó panaszával levélben, telefonon és elektronikus levélben fordulhat Szolgáltatóhoz az alábbi elérhetőségeken:

E-mail: info@automagazinonline.hu

Telefon: +3670785-4251

Székhely: 2038 Sóskút, Ipari park hrsz 3508/23.

Cégjegyzékszám: 1309210922

Adószám: 29137309-2-13

Szerződés nyelve: magyar

Nyilvántartásba vevő hatóság: Fővárosi Törvényszék

15.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, szükség szerint azonnal orvosolja. Amennyiben ez nem lehetséges, illetve a Felhasználó egyet nem értése esetén, valamint az írásban benyújtott panaszt Szolgáltató legkésőbb harminc napon belül írásban megválaszolja.

15.3. Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet köteles felvenni, az üzemeltető adatai között megjelölt helyen, és a panaszt a felvétel napjától számított öt évig, az arra adott válasszal együtt megőrizni. Az üzemeltető a hozzá érkezett panaszt a beérkezésétől számított 30 napon belül megvizsgálja és arra érdemi választ kell, hogy adjon. Amennyiben panaszra az üzemeltető elutasító választ ad, azt írásban meg kell indokolnia. A Szolgáltatóval kötött szerződéséből eredő jogviták elsősorban békés úton, megállapodással a felek között, vagy a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság előtt intézhetők. Amennyiben ezek nem vezetnek eredményre, marad a felek számára a bírósági út.

15.4.Felhasználó (fogyasztó) a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatban a megyei kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület díjmentes eljárását is kérheti. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

15.5.Az eljárásra elsősorban a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. Hatáskörébe tartozik a fent megjelölt témájú fogyasztói

jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testületek elérhetőségei megtalálhatóak a http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579 oldalon. A békéltető testületi eljárás megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testület eljárása tehát a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell

a) a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,

b) a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,

c) ha a fogyasztó az illetékességet az Fgytv.20.§(3) bekezdésére kívánja alapítani –a20. § (1) és (2) bekezdése szerint illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,

d) a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,

e) a fogyasztó nyilatkozatát a 27. §-ban előírt feltétel teljesítéséről,

f) a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,

g) a testület döntésére irányuló indítványt,

h) a fogyasztó aláírását. A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot a 27. §-ban előírt egyeztetés megkísérléséről. Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

15.6. Az Európai Bizottság online vitarendezési platformja Webhely:https://webgate.ec.europa.eu/odr Ezt az internetalapú platformot az EU azoknak a fogyasztóknak hozta létre, akik panasszal kívánnak élni az általuk online vásárolt termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, és fel szeretnének kérni egy semleges harmadik felet (vitarendezési testületet) a panasz kezelésére. Az online vitarendezési platformról és használatáról, a vitarendezés módjáról további információkat a fenti link használatával elérhető webhelyen talál.

15.7. Felhasználó az áru minőségére vonatkozó panaszával, Szolgáltató (tagjának, alkalmazottjának) vagy az érdekében vagy javára eljáró személynek a magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, a szolgáltatás minőségére, felelősségi szabályok alkalmazására vonatkozó panaszával a magyarországi lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz, mint fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. A területileg illetékes járási hivatalok elérhetőségei megtalálhatók a http://jarasinfo.gov.hu/Bővebb információ a http://fogyasztovedelem.kormany.hu/oldalon található

15.8. Bírósági eljárás: A Felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

17. Adatkezeléssel kapcsolatos felügyelet 

Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a GDPR alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A bírósági út választása esetén a per -az érintett Felhasználó választása szerint -az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható, mivel a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

17. Adatkezelés

17.1. Az üzemeltető a webáruház a használata során a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki kívülálló harmadik személy számára, kivéve abban az esetben amennyiben az alvállalkozója számára. (Pl.: futárszolgálat), a megrendelés kézbesítéséhez ez szükséges.

17.2. A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb.). Ezen adatokat az üzemeltető kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Részletes cookie tájékoztató elérhető a honlapon. A megrendeléssel kezdődő eljárás során a 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadók, a szolgáltató adatvédelmi nyilatkozata a honlapon Főoldal/Adatvédelmi tájékoztató menüpont alatt érhető el.

18. Egyéb rendelkezések A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk (2013.évi V. törvény), fogyasztói szerződéseknél a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. kormányrendelet rendelkezései az irányadók. 

Jelen ÁSZF 2020. június 1. napján lép hatályba.

Adatkezelési szabályzat

A szabályzat hatálya

Jelen szabályzat a www.automagazinonline.hu címen elérhető oldalhoz közvetlenül kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki.

A szabályzat nem terjed ki az olyan kérdésekre, amelyek nem kifejezetten a személyes adatok kezelésével függnek össze.

A szabályzatnak nincs időbeli hatálya, a szabályzat módosításáról az adatkezelő a felhasználókat tájékoztatja.

A tájékoztatás a módosítás hatályba lépését megelőzően, oly időben történik, hogy a felhasználó dönthessen a módosítás elfogadásáról, vagy a regisztrációja törléséről.

Ellenkező kikötés hiányában a szabályzat hatálya nem terjed ki azon adatkezelésekre, melyek az oldalon hirdető harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, egyéb kampányaihoz kapcsolódnak. Ellenkező kikötés hiányában a szabályzat hatálya nem terjed ki olyan honlapok adatkezeléseire, melyekre a www.automagazin.hu oldalon található hivatkozás vezet.

Az adatkezelő személye és a felhasználó

Az adatkezelő az autoMAGAZIN, elérhetősége: info@automagazinonline.hu.

A felhasználó az oldal szolgáltatásait igénybe vevő személy, aki az oldalon regisztrált.

Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés célja a www.automagazin.hu oldalon történő kapcsolatépítés, fórumozás, valamint a felhasználók azonosítása az alábbiak szerint:

– A regisztráció során megadott e-mail cím a kapcsolattartást,

– Az e-mail cím és a jelszó a felhasználó bejelentkezéskor történő azonosítását,

– Az egyéb megadott adatok, feltöltött képek a felhasználók saját profiljához szükségesek. Az adatkezelés jogalapja minden esetben az érintett hozzájárulása. A regisztráció és az adatok megadása az oldal teljes körű felhasználásának feltétele.

A kezelt adatok köre és megjelenésük az oldalon

A felhasználó kötelezően megadja e-mail címét és jelszavát, amelyek segítségével a belépéskor az azonosítás megtörténik.

Az e-mail címet és a jelszót csak a felhasználó és az adatkezelő ismeri.

Az adatkezelő nem változtathatja meg a megadott adatokat, vagy azok nyilvánossági fokozatát, csak a felhasználó beleegyezése esetén.

A fentieken túl egyes szolgáltatásokhoz további adatkezelések kapcsolódhatnak.

Ezen, önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések részleteiről az adatkezelő minden esetben megfelelő tájékoztatást nyújt.

Hozzáférés a kezelt adatokhoz

A kezelt adatokat az adatkezelő csak az érintett kifejezett hozzájárulása, vagy törvény rendelkezése alapján teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára.

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy egyes technikai műveletek céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe.

Az adatkezelő jogosult arra, hogy a felhasználó regisztráció során megadott e-mail címére a szolgáltatással összefüggő hírlevelet küldjön.

A felhasználó a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelő a hírlevél, illetve az egyéb értesítő levélben reklámot helyezzen el.

A levelek küldéséhez való hozzájárulás az oldalon való regisztráció feltétele.

Adatkezelés más szolgáltatással való összekapcsolás esetén

Amennyiben az adatkezelő, mint Szolgáltató az oldalt összekapcsolja más, általa fenntartott oldallal, az adatkezelések összekapcsolására csak az érintettek kifejezett hozzájárulása esetén kerülhet sor.

Hozzájárulás hiányában az egyes adatkezelések a felhasználó adatai tekintetében nem kapcsolódhatnak össze, abban az esetben sem, ha a felhasználó mindkét adatkezelésben ugyanazon adatokkal szerepel.

Az érintettek jogai, a magánszféra védelme

A felhasználónak jogában áll, hogy adatait helyesbítse, a tévesen szereplő, és általa nem helyesbíthető adatok helyesbítését az adatkezelőtől kérje.

A felhasználó joga, hogy egyes adatait, vagy teljes adatlapját törölje.

A felhasználó tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről.

Az adatkezelő nem tehető felelőssé azért a kárért, amely abból eredt, hogy a felhasználó adatai védelméről nem megfelelően gondoskodott, így bejelentkezési neve és jelszava könnyen megfejthető, vagy azt harmadik személyek tudomására hozta.

Felelősség más személyek adatainak kezeléséért

A felhasználók az oldal használata során más személyek adatait csak akkor hozhatják nyilvánosságra, tehetik mások számára hozzáférhetővé, ha ahhoz az érintett személy is hozzájárult.

Az érintett hozzájárulása nem szükséges nyilvános közszereplése esetében, vagy az általa korábban korlátozás nélkül nyilvánosságra hozott adatok tekintetében.

Amennyiben bárki tudomást szerez arról, hogy az oldalon reá vonatkozó személyes adatot tettek hozzáférhetővé, ezt az adatkezelő felé jelezheti.

Amennyiben az érintettség igazolt, az adatkezelő az adatokat törli.

Az adatkezelő az érintettség igazolásának hiányában is jelezheti a felhasználónak, hogy az általa hozzáférhetővé tett adatok tekintetében hozzá kifogás érkezett.

Adatbiztonság

Az adatkezelő minden tőle elvárható, szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Adatvédelmi nyilvántartás

Az adatkezelő az adatkezelést az adatvédelmi biztos által vezetett nyilvántartásba bejelentette.

Jogérvényesítés

A felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül az adatkezelőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében.

A felhasználó a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján jogait bíróság előtt érvényesítheti, valamint panaszával fordulhat a Magyar Köztársaság adatvédelmi biztosához.

Kapcsolódó cikkek